No zaļa uz brūnu: divās desmitgadēs piekrastes ūdeņi Rīgas jūras līcī, Baltijas jūrā kļuvuši tumšāki

Baltijas jūras un īpaši Rīgas līča austrumu piekrastē zemūdens veģetācija ilggadīgi saskaras ar stresu dēļ no lielākajām upēm nestā piesārņojuma, eitrofikācijas, spēcīgas viļņu ietekmes un tās pastāvēšanai situācija ir nelabvēlīga ar tendenci pasliktināties. Ūdens caurredzamībai pazeminoties, par ko liecina arī no satelīta mērījumiem atvasināti datu produkti, zemūdens veģetācijai, papildus citiem stresoriem jāpārvar arī nepietiekams gaismas daudzums.


Kas ir galvenie iemesli, kuru rezultātā gaismas caurredzamība Rīgas līcī iepriekšējās desmitgadēs ir samazinājusies, ir pašlaik aktuāls neatbildēts jautājums, kuru izprast esam uzsākuši arī izmantojot SMI veidotos okeanogrāfiskos modeļus. Kopā ar Latvijas Hidroekoloģijas institūtu realizētā projekta Ce2Coast rezultātā izveidotā Rīgas līča fizikālo parametru (straumes, sāļums, temperatūra, ūdens līmenis, ledus sega) reanalīze izmantota, lai pārbaudītu fizikālo parametru ietekmi uz ūdens caurredzamību un krāsu. Pašlaik izprastais publicēts žurnālā Frontiers in Marine science.

(https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.2024.1369537/full )