Noslēdzies darbs pie projekta Ce2Coast

Iesākoties jaunam gadam – ar prieku pievēršam uzmanību īpašajiem darbiem, kurus izdevās realizēt iepriekšējā gadā. No 2019. gada septembra līdz 2023. gada oktobrim (38 mēnešus) Skaitliskās modelēšanas institūta Vides procesu laboratorijas pētniekiem bija iespēja strādāt kopā ar partnerinstitūciju zinātniekiem no Beļģijas, Francijas, Islandes, Itālijas, Īrijas, Latvijas, Norvēģijas un Portugāles pie klimata pārmaiņu ietekmes uz jūras piekrastes servisiem apzināšanas KPI “Klimats” un KPI “Okeāns” projekta “Ce2Coast – Downscaling Climate and Ocean Change to Services: Thresholds and Opportunities” ietvaros. Ciešākā sadarbība projekta norises laikā risinājās ar Latvijas Hidroekoloģijas institūtu, fokusējoties uz pilotteritoriju Latvijā – Rīgas līci. Ce2Coast Latvijas partneriem nozīmīgākais mērķis bija izvērtēt Rīgas līča fizikālo parametru ilglaicīgās izmaiņas, sagatavot skaitliskās okeanogrāfijas modeļaprēķinu rezultātus 1993-2100.gadiem un analizēt novērotās ūdens caurspīdības un krāsas likumsakarības Rīgas līcī, sasaistot tās ar klimata pārmaiņu radītām slodzēm, lai apzinātu šo slodžu visvairāk ietekmētos Rīgas līča apgabalus (karstos punktus), kā arī piekrastes apgabalus, kuros neskatoties uz klimata pārmaiņām saglabājas labvēlīgi apstākļi jūras dzīvotnēm (patvēruma vietas).

Projekta līdzšinējais galvenais ieguvums ir ar iepriekš neesošu augstu izšķirtspēju (laikā un telpā) raksturoti Rīgas līča fizikālie parametri – ūdens sāļums, temperatūra, viļņu augstums u.c., kam izveidota publiska pieeja; padziļināti analizētas līča ūdens krāsas un caurredzamības (Seki dziļuma) likumsakarības un saistība ar līča fizikāliem parametriem, kā arī pieredžu apmaiņa klātienes un attālinātos semināros ar projekta partneriem, dalība zinātniskās konferencēs un darbsemināros. Paralēli iepriekš sagaidāmajiem un ieplānotajiem projekta rezultātiem projekta laikā radās iespēja uzzināt par pētījumiem ārpus Baltijas jūras un Eiropas konteksta – Atlantijas un Klusā okeānos. Pārsteidzoša un Latvijā jūras pētniecībā līdz šim neizcelta atklājās sastapšanās ar ievērojama latviešu izcelsmes zoologa, kura vadībā norisinājušies pētījumi daudzās pasaules okeāna dziļūdens zonās – kā, piemēram, Charlie-Gibbs lūzuma zona –  Imanta Priedes (Aberdīnas universitātes Lielbritānijā emeritētā profesora) publicēto.

Projekta norisē uzzinātais tiks izmantots tālākā Latvijas piekrastei nozīmīgu slodžu izpētē, kā arī zinātnes komunikācijā ar Latvijas sabiedrību par okeāna nozīmīgo lomu globālos un Latvijas klimatu veidojošos procesos nākotnē.

Rīgas līča modeļrezultātu piemērs – temperatūras-sāļuma sastopamības biežums 1998. gada februāra/maija/augusta/novembra mēnešos, padziļināti vairāk par modelēto temperatūras-sāļuma reprezentāciju Rīgas līcim 1993.-2100. gadam šeit:
Projekta dalībnieku kopīgs Tingvedlira Nacionālā parka apmeklējums projekta 2023. gada partneru tikšanās sanāksmē Islandē 29. augustā. Parka teritorija ģeoloģiski nozīmīga kā Eiropas un Amerikas tektonisko plātņu saskaršanās vieta.