Publicēti divi aktuāli raksti par Jaunā Eiropas Vēja Atlasa izveidi


Pēdējos gadus Skaitliskās modelēšanas institūta pētniece Tija Sīle ir aktīvi strādājusi pie Jaunā Eiropas Vēja Atlasa (angļu val. – New European Wind Atlas jeb NEWA) izveides. Kopā ar pētniekiem no visas Eiropas viņa ir attīstījusi jaunu metodoloģiju vēja apstākļu novērtēšanai. Pētījumi ir publicēti žurnālā “Geoscientific Model Development” kā izcelti, īpaši aktuāli raksti.

Vēja Atlasus definē kā datubāzes ar vēju ātrumu un virzienu statistiku dažādos augstumu planētas robežslānī. Vēja atlasi palīdz vēja enerģiju instalāciju izveidē, kā arī ar ēku strukturālo dizainu, transporta un ceļu infrastruktūru, atpūtas un tūrisma aktivitāšu plānošanu.

1998. gadā izveidotas Eiropas Vēja Atlass (angļu val. – European Wind Atlas jeb EWA) ir jau 30 gadus vecs, un tam ir ļoti slikta telpas izšķirtspēja, turklāt tajā nav aplūkota vesela rinda parametru, kas mūsdienās ir svarīgi dažādos pielietojumos. Tāpēc 2013. gadā 30 dažādas partnerorganizājas no 8 Eiropas valstīm uzsāka darba pie Jaunā Eiropas Vēja Atlasa. Projektam ir 3 galvenās daļas – sērija intensīvu mērījumu, rūpīga esošo modeļu ķēdes kritiskas apskate, samazinot mērogu no globāla uz mezo un mikro skalas mēroga modeļiem, un jaunās vēju datubāzes izveide. Jaunais vēja atlass ir balstīts skaitliskos modelēšanas pētījumos ar mezoskalas Laikapstākļu Pētījumu un Paredzēšanas modeli (angļu val. – Weather Research and Forecasting Model jeb WRF) 3 km x 3 km telpas izšķirtspējā un 30 minušu laika izšķirtspējā septiņos dažādos vertikālajos līmeņos.

Pirms katras vēja turbīnas un vēja fermas izveides, tiek veikts enerģijas ieguvuma analīze. Potenciāli iegūstamās enerģijas analīze tiek veikta, izmantojot vēja ātrumu mērījumus un modeļu datus. Kamēr vēja ātrumu mērījumi parasti tiek izmantoti vēlākās plānošanas fāzēs, modeļu dati tiek izmantoti jau pašā plānošanas sākumā, lai analizētu vēja resursus. Šis ir viens no iemesliem, kāpēc, saildzinot ar vēju ātrumu mērījumiem, tieši labu un precīzu modeļu aspekts ir ļoti svarīgs, lai novērtētu vēja kā resusrsa izmantojamību konkrētā reģionā.

Lai būtu pieejami precīzi un izmantojami modeļi, tikai uzsākts Jaunā Eiropas Vēja Atlasa projekts – tas ir 4 gadus ilgs projekts, kura galvenais mērķis ir izveidot tādu vēja atlasu, kurš būtu precīzs un izmantojomas ne tikai vēja resursu analīzē, bet arī citos industrijas, tūrisma u.tml. projektos. Pētnieki ir apkopojuši atbilstošus mērījumus un uzlabojuši esošos modeļus un to precizitāti. Jaunais Eiropas Vēja Atlass jeb NEWA sastāv no mezoskalas un mikroskalas datiem, tie noklāj visas Eiropas Savienības valstu teritorijas, kā arī Norvēģiju, Šveici, Balkānus un Turciju.

Pirmais raksts par NEWA izveidi apraksta modeļa jutības eksperimentus un tos papildinošo novērtējumu, lai nonāktu pie noslēguma mezoskalas modeļa uzstādījuma, kas izmantots vēja atlasā. Otrajā izceltajā rakstā, pētnieki ir dokumentējuši, kā viņi ir izveidojuši vēja atlasa galīgo versiju, tiek aprakstīts veidi, kādā izveidoja gan mezoskalas klimatoloģiju, kas tika ģenerēta ar Laikapstākļu pētījumu un paredzēšanas (WRF) modeli, gan mikroskalas klimataloģiju, kas ģenerēta ar vēja atlasa analīzes un pielietojuma programmu (angļu val. – Wind Atlas Analysis and Applications Program jeb WAsP). Abos rakstos viena no autoriem ir SMI pētniece Tija Sīle.