Apraksts

Dažādu degšanas un ķīmisko reakciju procesu analīze un vizualizācija. Iepriekšējie pētījumi veikti biomasas gazifikācijas iekārtām, sālsskābes reģenerācijas krāsnīm u.c., veicot šo tehnoloģisko iekārtu nepilnību novēršanu, izgulsnējumu veidošanās minimizāciju, iekārtu tehnisko parametru uzlabošanu.

Metodoloģija

Gāzu plūsmas, temperatūras, koncentrācijas kā arī cieto daļiņu kustības (piemēram ogles, pelni) sadalījumu analīze un skaitliskā modelēšana, izmantojot komerciālo (ANSYS Fluent) un atvērtā koda (OpenFOAM) programmatūru. Modelēšanas rezultātā iespējams iegūt arī tādus sistēmas parametrus kā efektivitāti, ogles konversijas procentu, jaudu un degvielas patēriņu.

Projekti

  • Sadarbības projekts ar SIA EnertecGreen: Projekta gaitā noskaidrots un izpētīts izgulsnējumu veidošanās iemesls gazifikācijas iekārtā, tādējādi nodrošinot iekārtas darbības nepārtrauktību.
  • Sadarbības projekts ar Evectra Limited (Lielbritānija): Projekta gaitā ar matemātisko modelēšanu izpētīti tehniskie risinājumi iekārtas efektivitātes uzlabošanai.

Kontaktpersona

Vadims Geža, Dr.Phys.
+371 29 444 203
vadims.geza@lu.lv
0000-0001-9395-0205
linkedin.com/in/vadims-geza