Apraksts

Daudzgadēja pieredze dažādu ģeoloģisko struktūru pazemes ūdeņu filtrācijas procesu modelēšanā un vizualizācijā. Spējam novērtēt hidrobūvju (dambji, vaļņi, grāvji u.c.) ietekmi uz pazemes ūdens ciklu un ūdens resursu pieejamību. Esam izstrādājuši Baltijas artēziskā baseina 3D hidroģeoloģisko modeli, kas dod papildus iespēju liela mēroga ūdens cirkulācijas novērtējumiem.

Metodoloģija

Izstrādāta programmatūra HiFiGeo un skriptu sistēma automatizētai hidroģeoloģisko modeļu izveidei no ģeoloģiskajiem datiem. Kompleksu 3D ģeoloģisku struktūru izveide no heterogēniem datu avotiem. Pieejama plaša ekspertīze par hidroģeoloģiskajiem procesiem Baltijas artēziskā baseina teritorijā.

Projekti

  • ESF PUMA: Izstrādāts hidroģeologiskais modelis Baltijas artēziskajam baseinam (iekļauj Latviju, Igauniju, Lietuvu un daļēji Poliju un Krieviju), kas ļauj novērtēt ūdens plūsmas līdz pat pamatklintājam.
  • Ilggadēja sadarbība ar SIA “Latvenergo”: HES kaskādes filtrācijas procesu novērtēšana.

Kontaktpersona