Apraksts

Daudzgadēja pieredze novērojumu un klimatisko datu apstrādē, no reģionālajiem un globālajiem klimata modeļiem. Izstrādātas metodes klimata datu izmaiņu projicēšanai uz konkrētu teritoriju (piem. Latviju, Rīgu). Piedāvājam datos balstītu klimatisko prognožu izveidi (ceļa apstākļi, fenoloģija, u.c.), kā arī klimata pārmaiņu ietekmes analīzi.

Metodoloģija

Temperatūras, nokrišņu, vēja ātrumu un citu meteoroloģisko novērojumu datu masīvu apstrāde ar statistiskām metodēm. Lejupmērogošanas metodes klimata prognožu reģionalizācijai. Uzkrāta ievērojama apjoma datubāze ar reģionālo klimata modeļu rezultātiem. Skriptu sistēmas ātrai un pamatotai klimatisko datu apstrādei.

Projekti

  • Valsts pētījumu programma KALME: Izstrāde Latvijas nākotnes klimata projekcijas galvenajiem laikapstākļus raksturojošajiem parametriem (nokrišņi, temperatūra, vējš, u.c.)
  • ERAF PROMESYS: Izstrādāti uz datu analīzi balstīti risinājumi, kas novērtē dažādu klimata maiņas aspektu ietekmi, piem. augu nogatavošanās, ceļu kvalitāte, veselības riski (migrēnas) u.c.
  • Klimata risku novērtējums civilajā aizsardzībā: Veikta analīze par klimata pārmaiņu ietekmi uz civilās aizsardzības sfēru un izvērtēti galvenie riski (plūdi, ugunsgrēki, vētras).

Kontaktpersona