Apraksts

Pieredze būvmateriālu un būvkonstrukciju siltumfizikālo raksturlielumu testēšanā kopš 1997. gada, lietojot gan pašu izstrādātās, gan standartizētās metodes un iekārtas. Piedāvājam noteikt sekojošas materiālu īpašības: siltuma vadītspējas un tās atkarība no temperatūras, īpatnējā siltuma ietilpība, termiskās izplēšanas koeficients, termiskā efuzivitāte (jeb termiskā reakcija), ūdens tvaiku caurlaidība, porozitāte un poru izmēra sadalījums, virsmas emisijas koeficients.

Piedāvājam būvkonstrukciju siltuma caurlaidības mērījumus logiem un durvīm (ar standarta izmēriem), kā arī caurspīdīgu un daļēji caurspīdīgu materiālu atstarošanas un starojuma caurlaidības noteikšanu plašā spektrālā diapazonā.

Metodoloģija

Siltuma vadītspēja un tās atkarība no temperatūras tiek noteikta ar norobežotās karstās plates metodi vai ar kalibrētās karstās plates metodi. Ar C-Therm TCi iekārtu tiek noteiktas materiālu īpatnējā siltuma ietilpība, siltumvadītspēja un efuzivitāte. Materiālu porozitāti nosaka izmantojot dzīvsudraba porozimetru.

Lai noteiktu virsmu emisijas koeficientus atkarībā no viļņa garuma, tiek izmantoti spektrofotometri. Lineārās termiskās izplēšanas koeficientu nosaka, mērot sildāma parauga pagarinājumu ar jutīgo atsperu palīdzību.

Materiālu ūdens tvaiku caurlaidību un ekvivalento gaisa slāņa biezumu nosaka, ievietojot paraugu kamerā starp mitruma absorbentu un atmosfēru ar konstantu mitrumu un temperatūru, un izmērot ūdens daudzumu, kas difundējis caur paraugu noteiktā laikā.

Projekti

  • ERAF projekts: Viedo risinājumu gandrīz nulles enerģijas ēkām izstrāde, optimizācija un ilgtspējas izpēte reāla klimata apstākļos.
  • INPATH-TES: Lekciju kursu izveide saistībā ar būvfizikas un termiskās enerģijas uzglabāšanas materiālu tematikām.
  • ESF projekts: Izstrādāti ilgtspējīgi un visaptveroši risinājumi dzīvošanai gandrīz-nulles enerģijas ēkās Latvijas klimatiskajos apstākļos.
  • ERAF projekts: Kompozītu būvkonstrukciju risinājumu izstrāde saskaņā ar ES prasībām energoefektivitātes un siltuma komforta jomā, izmantojot multifizikas modelēšanas metodi.

Kontaktpersona

Andris Jakovičs, Dr.Phys.
+371 29 155 711
andris.jakovics@lu.lv
0000-0003-3410-5081