Publicēta CE2COAST projekta mājaslapa

Cilvēka radītām globālām klimata pārmaiņām būs būtiska ietekme reģionālā un piekrastes mērogā gan uz jūras ekosistēmām, gan uz ekonomiku un sabiedrību, kas ir atkarīga no šo ekosistēmu izmaiņām. Klimata pārmaiņas var ietekmēt dažādus procesus lokālā mērogā, piemēram, zivju populācijas izmaiņas, kas savukārt ietekmē zvejniecību un cilvēku ekonomisko stāvokli piekrastes pilsētās, un arī globālā mērogā – piemēram, gaisa piesārņojumu. Lai labāk izprastu klimata un okeāna pārmaiņas Eiropas un pasaules mērogā, ir vajadzīgas zināšanas un pieredze, kas pārsniedz katras individuālas valsts izpratni par notiekošajiem procesiem.

CE2COAST ir projekts, kas stratēģiski apvieno dažādu valstu zināšanas tādās jomās kā okeanogrāfija, jūras bioģeoķīmija, jūras ekoloģija, datu un datu bāzu pārvaldība, jūras un ekosistēmu modelēšana, kā arī politikas komunikācija. CE2COAST projektā darbojas 18 partneri no visas Eiropas. Latvijas Universitātes Skaitliskās modelēšanas institūts (SMI) kopā ar Latvijas Hidroekoloģijas institūtu pārstāv Latviju. Projekts trīs gadu garumā veidos reģionālas jūras klimata modeļprognozes Eiropas jūrām, bet SMI – virtuālo modeļrealitāti Rīgas jūras līcim. Uzsvars tiks likts uz indikatoru, kas apraksta jūras pievilcību, veselību un ražību, izveidi un aprēķinu

CE2COAST projekta ietvaros tiks izstrādātas visas Zemes klimata simulācijas. Projektā iesaistītie zinātnieki veidos un apskatīs arī mazāka mēroga modeļus, lai izpētītu izmaiņas reģionālos un piekrastes jūrās/okeānos, tiks noteiktas tendences un likumsakarības fiziskajos, bioģeoķīmiskajos un klimatiskajos procesos pēdējo 40 gadu griezumā, un tās tiks izmantotas, lai prognozētu procesu attīstību nākamo 80 gadu posmā. Zemāk esošajā attēlā redzami reģionālo un piekrastes jūru/okeānu modeļu apgabali.

Modeļu apgabali reģionālu un piekrastes jūru/okeānu novērtējumam

Paredzējumi par procesu attīstību 80 gadu nākotnes periodā ļaus CE2COAST projektā iesaistītajiem pētniekiem aptuveni noteikti izmaiņas, kādas gaidāmas okeānos gan dabisku procesu, gan cilvēku izraisītās globālās sasilšanas rezultātā, kas savukārt palīdzēs aprēķināt šo procesu ietekmi uz iedzīvotājiem, kā arī ekonomiku valstiskā un globālā mērogā. Spēja izprast un paredzēt šīs izmaiņas reģionālās un piekrastes jūrās/okeānos ir būtiska, lai izstrādātu atbilstošas pielāgošanās un ietekmi mazinošas stratēģijas.

CE2COAST projektam ir pieci galvenie mērķi.

  1. Veidot un analizēt pielāgotas reģionālās novērošanas datu kopas, lai sniegtu empīrisku izpratni par reģionālu un piekrastes jūru/okeānu stāvokli, izmaiņām un tendencēm.
  2. Veikt maza mēroga simulācijas, kurās apskata, kā klimata pārmaiņu ietekmē reaģē reģionāli un piekrastes jūras/okeāni un to ekosistēmas.
  3. Izpētīt uzlabotu maza mēroga modeļu pievienoto vērtību, lai noteiktu nākotnes ietekmīgāko (attiecībā uz ar jūru/okeānu saistītām ekonomiskām aktivitātēm) faktoru izmaiņas.
  4. Kopā ar ieinteresētajām pusēm izveidot nākotnes stratēģiju un nodot projektā iegūtās zināšanas atbilstošajām pārvaldības, regulēšanas, rūpniecības un sabiedriskajām organizācijām.
  5. Papildināt un uzlabot Eiropas jūras pētniecības nozari.

Ar prieku darām zinām, ka CE2COAST projektam tikko ir izveidota jauna mājaslapa – https://www.ce2coast.com/

Projekta notikumu attīstībai aicinām sekot arī twitter.